Reklamační řád

Reklamační řád

Reklamační řád eshopu winehouse.cz

5.1.

Oprávněná reklamace a uznání vady na zboží: Pokud je kupujícímu reklamace uznána jako oprávněná, má nárok na výměnu zboží, nebo odstranění vady a úhradu poštovného v plné výši.

Kupující může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud: 

  1. a) prodávající vadu odmítnul odstranit, nebo jí neodstranil v souladu s ust. § 2170 odst. 1 a 2 občanského zákoníku,
  2. b) se vada projeví opakovaně,
  3. c) je vada podstatným porušením kupní smlouvy, nebo
  4. d) je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy, je-li vada zboží nevýznamná. V případě, že kupující odstoupí od kupní smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu poté, co obdrží zboží, nebo co mu kupující prokáže, že zboží odeslal.

Kupujícímu nenáleží práva z vadného plnění, pokud vadu sám způsobil.

Vadou zboží není jeho opotřebení způsobené jeho obvyklým užíváním.

Kupující může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud:

  1. a) Prodávající vadu odmítnul odstranit, nebo jí neodstranil v souladu s ust. § 2170 odst. 1 a 2 občanského zákoníku,
  2. b) se vada projeví opakovaně,
  3. c) je vada podstatným porušením kupní smlouvy, nebo

  4. d) je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy, je-li vada zboží nevýznamná. V případě, že kupující odstoupí od kupní smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu poté, co obdrží zboží, nebo co mu kupující prokáže, že zboží odeslal.

5.2.

Neuznání vady a neoprávněná reklamace: Kupujícímu nebudou kompenzovány náklady související s vyřízením reklamace a zároveň ani prodávající nemá nárok na náhradu svých nákladů.

5.3.

Storno objednávky: Zrušení objednávky je možné pouze před expedicí zboží a po předchozí dohodě s prodávajícím. Kontaktní údaje pro případné včasné storno objednávky jsou:  info@winehouse.cz, +420 730 150 750.

5.4.

Adresa pro zaslání nebo osobní odevzdání reklamovaného zboží:

Wine concept s.r.o.

Večerka Otava
Chemická 954
148 28 Praha 4

5.5.

Lhůta a způsob pro navrácení peněz: Časová lhůta pro vrácení peněz od uznání reklamace je 7 dnů. Peníze budou po předchozí dohodě obou stran převedeny na účet kupujícího, nebo vyplaceny osobně v hotovosti, a to bez jakýchkoli dodatečných nákladů.

5.6.

Informování zákazníka o jeho reklamaci: Při uplatnění reklamace prodávající vystaví kupujícímu, který je spotřebitelem, potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy zákazník reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace požaduje a kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

5.7.

Vyřízení reklamace: Prodávající je povinen vyřídit reklamaci včetně odstranění vady a informovat o tom kupujícího, který je spotřebitelem, ve lhůtě 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, nedohodne-li se s kupujícím na delší lhůtě. Po marném uplynutí této lhůty je kupující, který je spotřebitelem, oprávněn odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.

O vyřízení reklamace vystaví prodávající kupujícímu potvrzení, ve kterému uvede  datum a způsob vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, době trvání reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

5.8.

Náhrada nákladů kupujícího: Kupujícímu, který má právo z vadného plnění, náleží i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Pokud kupující neuplatní právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.